Viktig information vid köp av frånluftvärmepump

information och villkor vid köp av frånluft-värmepump

Det här ingår i priset:

 • Värmepumpen enligt kundens val
 • Borttagning av befintligt pump
 • Installationsmaterial “enligt standarinstallation”
 • Installation.
 • Installation av vattenrör och kopplingar mot befintliga stammar.
 • Igångkörning och användarinstruktion till kund (i samband med installation).
  Grovstädning.
 • Inbärning (max 10 st trappsteg)
 • Utbärning + bortforsling av befintlig frånluftsvärmepump (max 10 st trappsteg)
 • Transporter & servicefordon
 • Vi ansvarar för att se till att din värmepump registreras hos tillverkare.
 • Deponi – miljöåtervining av gamla pumpen

Extra kostnader som kan tillkomma vid installation

Extra In- och utbärning
In- och utbärning kan väljas till och genomförs så att minsta möjliga påverkan uppstår på och i fastigheten. Vi täcker t.ex. golvet med plast eller papper för att undvika nedsmutsning (görs ej i ”grovrum”). Kunden bör dock lägga ut skyddsskivor för att minimera risken för repor och jack i golven. Vi mer än de 10 st trappstegen som ingår tillkommer en kostnad på 1700kr efter rotavdrag och 2000kr utan rotavdrag. Längre avstånd än 30 minuters restid från Solna (vid normaltrafik), debiteras med 35 kr/mil och 642 kr/timma för rörmokaren. Är ni osäker så kontrollera med kundtjänst.

Material som ingår i installation

Inkoppling mot befintligt system med samma placering av ny pump som föregående pump hade.
Erforderligt förbrukningsmaterial för standardinstallation.
Om golvsockel eller övriga täckplåtar erfordras ska detta ingå i värmepumpsleveransen.

Viktiga förutsättningar

Värmepumpen finns antingen på plats eller så har installatören den med sig när han anländer.

Ytan där värmepumpen ska stå skall vara fri för att påbörja våra arbetet ner vi kommer. Om detta ej är klart debiteras kund för väntetid alternativt bomkörning.

Inkoppling av befintlig el från säkerhetsbrytare i anslutning till värmepumpen samt uppgradering av matarkabel samt kabeldragning ingår ej.

Avbeställning av installation måste ske senast 24h innan bokad tid.

Tilläggskostnader

Bomkörning 2500 kr.
Extra rördragning: 450kr i timme efter ROT och 642kr timme utan ROT, samt  materialkostnad tillkommer.
Ombyggnad av elskåp: 450kr i timme efter ROT och 642kr i timme utan ROT samt materialkostnad tillkommer.
10m eldragning: 450kr i timme efter ROT och 642kr i timme utan ROT samt materialkostnad tillkommer.
Expansionskärl med säkerhetsventil fast pris med installation enligt Fixofix priser.

VVS

I installationen ingår VVS-material och den arbetstid som behövs för att installera mot de befintliga uttagen vi ska ansluta mot.
Rördragningen görs för bästa flöde. Om önskan om placering finns ska det finnas med i order, och kan medföra tilläggskostnad. I installationen ingår 2 meter rör till varje del vilket betyder att totalt 4 meter rör ingår. Om det krävs längre rördragningar debiteras kund både material samt ev. arbetskostnad.
Vid större värmepumpar eller om installatören tycker att man behöver placera pumpen på rågummipuckar för att undvika ljud, ingår det i priset. 
Vi sätter alltid avstängningsventiler på stigare och retur till värmekretsen. Om eventuella golvvärmekretsar ej har automatavluftningar tillkommer avluftning av dessa per löpande räkning.
Smutsfilter monteras på båda kretsarna – kalla och varma – om tillverkaren rekommenderar detta. Installationsskräp/emballage forslas bort.
Nya fräscha säkerhetsventiler monteras alltid med 1,5 bar på radiatorkretsen samt 9 bar på inkommande kommunal vattenledning.

Elarbeten

Allt el-material som används är CE godkänt.
El-arbetena utförs enligt lag och registrering.
El-kablar dras på vägg/tak.
El-anslutning av värmeanläggningen mot befintlig arbetsbrytare i pannrummet.
Om det ej finns godkänd säkerhetsbrytare i pannrummet tillkommer det.
I standardinstallationen ingår ej inkoppling i el-central utan bara inkoppling på befintlig anläggning med max 10 meter från inne- eller utedel.

Villkor från-luftsvärmepumpinstallation:

Vi utför alltid luftning av radiatorsystem i samband med värmepumps byte. För att detta ska vara möjligt måste du som beställare ombesörja att vår framkomlighet är möjlig.
Värmesystem kan i vissa fall behöva luftas i efterhand, och utförs av dig som beställare.
Vid kanalrengöring samt injustering av luftflöden ska om det är praktiskt möjligt ombesörjas av dig som beställare att ett avstånd av minst 60 cm är fritt under varje luftdon.

Endast befintliga strömkälla kopplas in.
Vi ställer endast in standardinställningar med utgångspunkt från utbytt produkts inställningar.
Ute/innegivare kopplas in om givarkablar finns framdragna
Vägen in och ut för nya och gamla produkten skall vara fri från hinder.
Eventuellt skydd av golv, möbler mm. ombesörjs av dig som beställare.
I de fall vi måste, eller inte kan undvika skada på vägg tak golv för att möjliggöra bytet av produkt ansvarar vi inte för reparationen av den uppkomna skadan.

Om dörrmått är mindre än 60cm åligger det dig som beställare att informera om detta. Då kommer dörren och karm m.m. behövas tas bort och är tilläggsarbete.
Vi undviker i största möjliga mån att våtlägga golv. Vi måste dock alltid utgå ifrån att befintliga tätskikt är intakta och fungerande.
Alla brister på befintlig rörinstallation inkluderat defekta ventiler som under eller efter vår installation börjar läcka, faller utanför vårt ansvarsområde.
Under installation är ert hem vår arbetsplats. För att minimera risken för arbetsskada använder vi nödvändig skyddsutrustning där även skyddsskor ingår.
Om in och utforsling av produkt kräver mer än 2 man och en höggodskärra, tillkommer kostnad för tex. extrapersonal, lyftkran mm.

Alla våra installationer utförs i enlighet med gällande branschregler. Upptäcker vi brister i befintligt rörsystem informerar vi om lämplig åtgärd och kostnad. Avböjer du som kund föreslagna åtgärd frisäger vi oss från eventuella framtida skador.
Befintlig spilledning från säkerhetsventil ska leda ner till golvbrunn.
Framdragen el skall utan extra åtgärd kunna försörja nya produktens elbehov.
I vissa fall kan det vara nödvändigt att koppla bort eventuell tariffstyrning.

Produkt:

Allt information om produkter hittas i medföljande handhavandebok och på tillverkarens hemsida.

Allt avfall vi genererar lämnas på godkänd återvinningsstation.
Vi förbehåller oss rätten att tacka nej till arbetet om lämnade uppgifter är ofullständiga eller inkorrekta. Om vi på plats upptäcker att våra villkor för installation enligt erbjudande inte uppfylls, informerar vi om de tillkommande extrakostnaderna. Inga arbeten påbörjas utan kundens godkännande.

Alla våra arbeten dokumenterar vi med bild och eller video. I vissa fall kommer dessa att användas i marknadsföringssyfte. Vi respekterar självklart om ni ej vill att vi använder bilder/video från er installation.
Återbesök pga. fel som inte har med våra installation att göra,   debiteras kund enligt gällande timdebitering.

Vi reserverar oss mot felskrivningar på vår hemsida och förbehåller oss rätten till ändringar i villkor och priser utan att meddela detta.
Genom att beställa ett arbete genom oss så godkänner du våra

Garanti & Försäkring

Fixofix AB lämnar 6 års garanti på utfört arbete och material.
För produktgarantier och kompletterande försäkringar, se respektive tillverkares hemsida